Στρατηγικοί στόχοι δράσεων 

Μερικοί από τους κύριους στρατηγικούς στόχους στους οποίους αποσκοπεί η Εργώ μέσω των δράσεών της, είναι:

  • Η πρόληψη και ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας και ευημερίας παιδιών και νέων.
  • Η ψυχικά ισορροπημένη ανάπτυξη και προοπτική κοινωνικοποίησής τους.
  • Η ανάπτυξη ψυχολογικών, παιδαγωγικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών και «πρακτικών» δεξιοτήτων.
  • Η υποστήριξη γονέων, φροντιστών, εκπαιδευτικών και λοιπών ενηλίκων που ασχολούνται άμεσα με τη διαπαιδαγώγηση.
  • Η δημιουργία προοπτικής για νέους επιστήμονες μέσω εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
Δράσεις σε εξέλιξη
Μελλοντικά σχέδια