Η δύναμη του εθελοντισμού

Η Εργώ βασίζεται στους εθελοντές της, ειδικούς και ανειδίκευτους,
στο να διαχειρίζονται και να υλοποιούν αποτελεσματικά τις
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τα έργα του Σωματείου, να συνδράμουν
με υλικά, πνευματικά, επικοινωνιακά οφέλη, καθώς και να παρέχουν
μια ζωτικής σημασίας ενημέρωση – ανατροφοδότηση στις
κοινότητές τους για το έργο και τους στόχους της Εργώ.