• Συμμετοχή στο επιλεγμένο για χρηματοδότηση από το Erasmus+ πρόγραμμα «CarePath» (Proposal number: 785698) σε συνεργασία με 6 ακόμα φορείς από Ιταλία, Ουγγαρία, Ελλάδα. 
  • Πρόγραμμα Διαχείρισης της Διαφορετικότητας σε Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας. Η πολυπολιτισμικότητα ως πλούτος και η αξιοποίησή της στο ιδανικό σχολείο. Ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων, όπως ενσυναίσθηση, συνεργασία, σεβασμός κ.ά. Ομάδες γονέων.
  • Πρόγραμμα Νεανικής Επανεκκίνησης και Κοινωνικής/Εργασιακής Ένταξης.  
  • Ενδυνάμωση Μαθησιακής Ταυτότητας σε παιδιά/μαθητές Βρεφονηπιακών Σταθμών
    και Πρώτων Τάξεων Δημοτικού.