• Πιλοτικός κύκλος ψυχοεκπαίδευσης σε Δημοτικό Σχολείο της Κυψέλης, εστιάζοντας στην αναγνώριση – διαχείριση – έκφραση των συναισθημάτων. Παράλληλη ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση γονέων & διδακτικού προσωπικού 

 

  • Σχεδιασμός Προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς με στόχο την ψυχοεκπαίδευση και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων και  ψυχικής υγείας παιδιών Προσχολικής ηλικίας