Η Ακαδημία είναι ο χώρος όπου χτυπά η επιστημονική καρδιά της Εργώ.
Από το σχεδιασμό μέχρι και την τελική αξιολόγηση μιας δράσης, η ομάδα συνεργατών
της Ακαδημίας μεριμνά για την άρτια επιστημονική προσέγγιση, την παραγωγή και τη
δημοσιοποίηση γνώσης, καθώς και την υλοποίηση μιας σειράς ποικίλων δράσεων
ευαισθητοποίησης, προάγοντας έτσι τη ψυχική υγεία του παιδιού και το δικαίωμα του
για μέγιστη δυνατή πρόοδο και ευημερία.