• Έρευνα – αξιολόγηση της επίδρασης του ψυχοεκπαιδευτικού μοντέλου στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων παιδιών στα Κέντρα Στήριξης όπου έχουν ήδη τρέξει οι εκπαιδευτικοί κύκλοι.

 

  • Διερεύνηση – καταγραφή δυσμενών παραγόντων και αναγκών νέων ενηλίκων στο φάσμα της κοινωνικής απομόνωσης εξαιτίας κοινωνικο-οικονομικών δυσκολιών, στα πλαίσια αρτιότερου σχεδιασμού και οργάνωσης ενός Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης και Εργασιακής Ετοιμότητας.