Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Leicester
University

Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Aflatoun
Παιδικά Χωριά SOS
Βrace
Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας της Φύσης
Invest in Children Africa 
eurochild
Eurochild
χχχχ
χχχχχ

Δημόσιοι & Δημοτικοί Φορείς

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δήμος Ν. Σμύρνης
χχχ
χχχ

Παραπάνω αναφέρονται ορισμένοι φορείς από πρόσφατες συνέργειες της Εργώ
Στη λίστα συνεργατών της Εργώ 
επίσης συμπεριλαμβάνονται διάφορα
εγχώρια και διεθνή Σωματεία και Μ.Κ.Ο., Παιδικοί Σταθμοί και Σχολεία
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινωφελείς Ενώσεις και Συνεταιρισμοί, κ.ά
.